Tulou Open House 2012 

Press coverage: Artforum China